Väikese Päikese tugisüsteem

Lapse arengust

Nii nagu laps moodustab terviku, on ka lapse areng terviklik. Laps areneb füüsiliselt, vaimselt ja sotsiaalselt ning kõik need osad arenevad käsikäes.
Oluline on meeles pidada, et laps areneb keskkonnas, mitte vaakumis. Ja ükski areng ei toimu iseenesest! Kindlad ja rahulikud täiskasvanud, toetav ja turvaline keskkond, sobilikud ning eakohased tegevused on need, mis aitavad lapsel enda arengupotentsiaali saavutada.
Iga lapse areng on individuaalne ja unikaalne. Sellegipoolest on olemas vanusenormid ehk eakohased verstapostid, mille valguses lapse arengut on võimalik hinnata. Arengupsühholoogia uurimustest lähtudes on kirjeldatud, mida peaks oskama laps igal eluaastal. Oluline on märgata mitte ainult seda, mida oskab laps normiga võrreldes, vaid ka seda, kuidas on laps edasi arenenud endaga võrreldes.
Väike Päike lähtub oma tegevuses alati lapse eripäradest ja huvidest. Usume, et koostöös õpetaja, lapsevanema ja tugispetsialistidega saavutab iga Väikese Päikese laps oma parima potentsiaali ning saab oma tulevikule tugeva vundamendi.

Tugispetsialistide roll lapse arengu toetamises

Kuna areng on terviklik, siis on mõistlik toetada lapse arengut süsteemselt ja igakülgselt. Selleks ongi abiks tugispetsialistid, kes töötavad lastega ja lastele oluliste täiskasvanutega. Oluline on rõhutada, et toetuse saamiseks ei pea tingimata olema arenguga probleeme.
Lapsevanemal võib tekkida lihtsalt küsimus: kas ja kuidas ma saan enda lapse arengut toetada? Kui lapse arengus esineb eripärasid või kõrvalekaldeid, siis tasub kindlasti tugispetsialistide ja lapse õpetajaga konsulteerida. Samuti ei pea nõustamiseks enam kuhugi kohale tulema: võimalik on kasutada ka virtuaalset teenust.

Tugisüsteem

Kõige tõhusam viis last aidata on toetada tema kui terviku arengut süsteemselt. Mida see tähendab? Esmajoones seda, et last toetavad spetsialistid teevad koostööd: lapsevanem, õpetaja, psühholoog, logopeed ja eripedagoog peavad olema meeskond, mis tegutseb ÜHESKOOS lapse parimate huvide nimel. Enamasti kui lapsel tekivad probleemid (kas käitumises, õppimises või suhtlemises), siis need on komplekssed ja väljenduvad väga paljudes erinevates situatsioonides. Näiteks kõneprobleemidega kaasnevad ka probleemid suhtlemises ja õppimises, mis omakorda võivad olla madala enesehinnangu põhjuseks. Seda näidet aluseks võttes ongi oluline rõhutada, et tihti on mõistlik lapse aitamisse kaasata mitu tugispetsialisti.

Tugisüsteem Väikeses Päikeses

Rõõm on tõdeda, et Lasteklubi Väike Päike pakub laste toetamiseks spetsialistidest koosnevat ja läbimõeldud tugisüsteemi. Väikeses Päikeses on psühholoog, eripedagoog, logopeedid, füsioterapeut ning pedagoogiline nõustaja, kelle kogemustepagas ja erialased teadmised aitavad toetada kõiki lapse arengu aspekte (vaimne, sotsiaalne ja füüsiline). Kõik Väikese Päikese tugispetsialistid on oma eriala professionaalid. Neil on suur kogemus ning tõhusad arengu hindamise, nõustamise ja sekkumise meetodid. Nad täiendavad pidevalt enda teadmisi ja oskusi ning tegelevad ka teavitustööga (viivad läbi koolitusi, vestlusringe, kirjutavad artikleid, teevad videoid jne).
Tugispetsialistid teevad omavahel tihti koostööd: vahetavad oma teadmisi ja oskusi, küsivad teineteiselt nõu, suunavad lapsi ja lapsevanemaid abi saamiseks sobiva spetsialisti juurde, vajadusel ja vanema nõusolekul jagavad läbiviidud hindamiste ja sekkumiste tulemusi teineteisega.

Rohkem infot Väikese Päikese tugiteenuste kohta leiad siit: tugiteenused

Online teenuseid pakuvad meie tugispetsialistid DigiLa vahendusel: virtuaalne nõustamine

Ja pea meeles, et rumalaid küsimusi pole olemas! Tugispetsialisti poole pöördumiseks ei pea probleem juba olemas olema 🙂

Kristi Stahl
DigiLa