Väike Päike Koolituskeskus OÜ (DigiLa) Privaatsuspoliitika

Kehtiv alates 18.08.2020

Järgime isikuandmeid töödeldes Euroopa andmekaitsereegleid (GDPR). Sellest lähtuvalt oleme koostanud Väike Päike Koolituskeskus OÜ Privaatsuspoliitika. Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

„Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta: näiteks nimi, aadress, e-posti aadress, pangakonto number ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Kasutades meie veebilehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud alljärgnevalt meie Privaatsuspoliitikas.

I Kelle andmeid Väike Päike Koolituskeskus OÜ töötleb?

Väike Päike Koolituskeskus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral kirjuta digila@digila.eu.

Väike Päike Koolituskeskus OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid.

II Kuidas andmeid kogutakse ja töödeldakse?

Väike Päike Koolituskeskus OÜ poolt kogutavate isikuandmete liigid on: inimese täisnimi ja isikukood, telefoninumber ja e-posti aadress. Andmeid kogutakse otse andmesubjektilt ja ainult tema nõusolekul.

Isikuandmete töötlemisel tagame, et:

 1. Töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev.
 2. Isikuandmeid kogume täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning me ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
 3. Kogume võimalikult vähe andmeid ehk isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.
 4. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastame neid ning kustutame või parandame viivitamata kõik töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed.
 5. Isikuandmeid säilitame kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.
 6. Isikuandmeid töötleme usaldusväärselt ja turvaliselt.

Seadusliku isikuandmete töötlemise tagamiseks täidame järgmisi tingimusi, millest vähemalt üks peab olema täidetud:

 1. Andmesubjekt (töötaja, klient, õppija) peab andma nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.
 2. Töötleme isikuandmeid andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks.
 3. Töötleme isikuandmeid Väike Päike Koolituskeskus OÜ kui vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.
 4. Töötleme isikuandmeid, kui see on vajalik andmesubjekti eluliste huvide kaitsmiseks.
 5. Me ei töötle isikuandmeid, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Eelpoolnimetatud andmeid töötleme ainult juhul, kui töötaja on andnud nõusoleku vastavat infot töödelda ning selle info töötlemine on vajalik seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

III Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus saada Väike Päike Koolituskeskus OÜ-lt kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ning tutvuda tema kohta kogutud isikuandmete ja järgmise teabega: töötlemise eesmärk, isikuandmete liigid, vastuvõtjad kellele isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse, kavandatav isikuandmete säilitamise ajavahemik, teave õiguse kohta esitada kaebus järelevalveasutusele. Kui isikuandmeid ei kogutud andmesubjektilt, siis on õigus saada teavet nende allika kohta;

 1. Andmesubjektil on õigus nõuda, et Väike Päike Koolituskeskus OÜ parandaks viivitamatult teda puudutavad ebaõiged isikuandmed.
 2. Andmesubjektil on õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, esitades täiendavat infot ja võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke.
 3. Andmesubjektil on õigus nõuda, et Väike Päike Koolituskeskus OÜ kustutaks viivitamatult teda puudutavad isikuandmed.

IV Isikuandmete säilitamine ja kustutamine

Isikuandmete turvaline säilitamine on Väike Päike Koolituskeskus OÜ kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud.

Väike Päike Koolituskeskus OÜ on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid kliendi isikuandmete kaitsmiseks kadumise ja ebaseadusliku töötlemise eest.

Kogutud isikuandmed kustutatakse kohe, kui:

 1. Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses neid koguti.
 2. Andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi.
 3. Andmesubjekt esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes.
 4. Isikuandmed on töödeldud ebaseaduslikult.
 5. Seadus seda nõuab.

V Muud sätted

Väike Päike Koolituskeskus OÜ võtab õiguse Privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

Käesolevale Privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused.