“Saa tunnetega sõbraks” programm annab tulemusi!

Uurimuses osales 184 last

Õppeaastal 2021/2021 viisid Väike Päike psühholoog Olga Luptova ja haridustehnoloog Marii Maamägi läbi sekkumisuurimuse. Uurimuse eesmärgiks oli teada saada, milliseid muutusi toob endaga kaasa programmi “Saa tunnetega sõbraks” rakendamine 3-7-aastaste laste lasteaiarühmas. Uurimuses osales 184 last, kellest 144 olid sekkumisrühmas ning 40 kontrollrühmas. Sekkumisrühmas viisid õpetajad kolme kuu jooksul läbi tegevusi, mis keskendusid laste tunnetest arusaamise ja tunnete juhtimise oskuste arendamisele. Lisaks lastele mõeldud tegevustele viidi sekkumisrühmas läbi õpetajate ja vanemate seminare, kus räägiti tunnetest ning tunnete juhtimisest. Kontrollrühmas viidi läbi üks sissejuhatav seminar, kus räägiti samuti tunnete arusaamisest ja tunnete juhtimisest. Peale seda lähtusid õpetajad oma tavapärasest õppekavast ning ei kasutanud programmi tegevusi.

Andmeid koguti enne ja pärast programmi

Selleks, et uurimust läbi viia, koguti enne ja pärast programmi andmeid laste kohta. Lapsed täitsid tunnetest arusaamise testi: vaatasid põhiemotsioonide pilte ning valisid vastustevariantidest nende arvates sobiliku emotsiooni. Lisaks hindasid õpetajad ja lapsevanemad laste tunnetest arusaamist ja tunnete juhtimise oskuseid täites nende kohta programmi koostajate poolt ette antud küsimustikke. Küsimustikus olid ka küsimused õpetajate ja lastevanemate enda tunnetega toimetuleku kohta. Andmete analüüsiks kasutati sõltuvate rühmade t-testi, millega hinnati kas sekkumis- või kontrollrühmas on enne ja pärast programmi tulemused statistiliselt oluliselt erinevad. Lisaks analüüsiti andmeid ka kvalitatiivselt: vaadati mis tundeid hakkasid lapsed peale programmi paremini ära tundma.

Uurimus tõestas programmi positiivset mõju tunnete mõistmisele

Uurimuse tulemused näitasid, et programmil “Saa tunnetega sõbraks” on positiivne mõju. Laste tunnetest arusaamine on peale programmi paremaks läinud ainult sekkumisrühmas. Peale programmi hakkasid programmis osalenud lapsed paremini ära tundma üllatust, hirmu ja vastikust. Õpetajate hinnangute põhjal on programmis osalenud laste enesekontroll samuti paranenud. Võib järeldada, et peale programmis osalemist hakkasid lapsed rohkem tähelepanu pöörama enda tunnetele ning rohkem ennast juhtima. Samuti paranes peale programmi selles osalenud laste oskus toime tulla enda negatiivsete tunnetega. Nendel, kes ei osalenud programmis, muutust nimetatud oskustes ei toimunud.

Täisteksti uurimuse kohta leiate siit: uurimuse tulemus

Väike Päike jätkab emotsioonide lainel ka järgneval õppeaastal.

Olga Luptova
Kristi Stahl
DigiLa